รักษ์พลังงาน รักษ์โลก

ภาวะโลกร้อน เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันร่วมแก้ปัญหา เรารวบรวมข้อมูลในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโลกของเรา

Line

พีดี เฮ้าส์ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

ข่าวและสาระน่ารู้ / รักษ์พลังงาน รักษ์โลก

Line
จากภาวะวิกฤตพลังงานทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นตลอดเวลา ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานที่แตกต่างกันออกไป ในสาขาธุรกิจและที่อยู่อาศัย มีการใช้พลังงานเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานรวม โดยเฉพาะอาคารธุรกิจและอาคารพักอาศัยนั้น มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ธนิต จินดาวณิก หัวหน้าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  3  ปี  การติดฉลากอาคารใหม่  ที่ปรึกษาจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินการออกแบบ  การก่อสร้าง  จนถึงงานแล้วเสร็จ  ในอาคารใหม่ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของอาคารใช้เวลานาน  ในการดำเนินการทางที่ปรึกษาจะเข้าไปแนะนำโครงการ  แนะนำแบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ศึกษาและตรวจสอบองค์ประกอบของอาคารตามเกณฑ์ประเมิน  ได้แก่  สถานที่ตั้งอาคาร  ผังบริเวณและงานภูมิสถาปัตยกรรม  เปลือกอาคาร  ระบบปรับอากาศ  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ระบบธรรมชาติ/พลังงานทดแทน  และการจัดการพลังงาน  ระบบสุขาภิบาล  วัสดุและการก่อสร้าง  และเทคนิคการออกแบบกลยุทธ์ประหยัดพลังงาน  โดยใช้แบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงแก้ไขหรือออกแบบอาคารใหม่จะมีเป้าหมายเพื่อให้อาคารนั้นๆ ได้รับฉลากอาคารประหยัดพลังงานในระดับดี  ดีมาก  หรือดีเด่น
 
                

พีดี เฮ้าส์  ได้เน้นและตระหนักถึงในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เห็นว่าโครงการนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก จึงได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลากประจำปี   2550  โดยในเฟสแรกได้ส่งเข้าร่วมจำนวน 4 โครงการ คือ โครงการ 595 แบบ้าน WA-947  ,โครงการ 608 แบบ้าน WA-947 ,โครงการ 603 แบบบ้าน EA-112,โครงการ 599 แบบ้าน W-426  ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาและตรวจสอบคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อวิรุทธ์  ศรีสุธาพรรณ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณจิรา  ทิศาวิภาต พร้อมทีมงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
โครงการ 595 แบบบ้าน WA -947 
เป็นโครงการแรกที่ได้เข้าตรวจเพื่อวัดค่าระดับของแสงว่าได้ตามมาตรฐานหรือไม่ โดยทำการตรวจค่าของแสงทุกห้องเพื่อให้ค่าตามที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจในเรื่องของชนวนกันความร้อน ว่ามีหรือไม่   ซึ่งจากการตรวจสอบของคณะทีมงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ปรากฏว่าค่าระดับแสงผ่านทุกจุดและเพียงพอสำหรับการทำกิจกรรม เช่น การอ่านหนังสือ หรือดูทีวี   โดยไม่ต้องเปิดไฟในช่วงเวลากลางวัน   ทั้งนี้ลมยังพัดผ่านตัวบ้านได้ทุกทาง ส่งผลให้ไม่ต้องเปิดแอร์     
 โครงการ 608 แบบบ้าน WA -947  
เป็นโครงการที่ 2 ที่ทางคณะที่ปรึกษาจะเข้าไปวัดระดับค่าแสงว่าได้ตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งโครงการนี้อยู่ที่ อำเภอบ่อวิน จังหวัดชลบุรี   ผลจากการตรวจสอบแสงระดับค่าแสงผ่านทุกจุด   ถึงแม้ว่าในวันที่เข้าไปตรวจบรรยากาศจะไม่สดใส และมีฝนตกตลอดเวลา
 โครงการ 603  แบบบ้าน EA-112  
อยู่ที่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   ซึ่งเป็นแบบบ้านชั้นเดียว ทางคณะที่ปรึกษาจึงใช้เวลาในการตรวจวัดค่าระดับแสงไม่นานนัก   ซึ่งผลจากการตรวจวัดระดับแสงก็ผ่านทุกจุดเช่นเดียวกับทั้ง 2 โครงการที่ได้เข้าไปตรวจ 
 

 

 
 

 

  

Save Energy, Love the Earth

งานภูมิทัศน์กับสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์เพื่อการประหยัดพลังงาน

งานภูมิทัศน์หรือการจัดสวน (Landscape) นั้น มีความสำคัญกับการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีให้แก่อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ

108 วิธีประหยัดพลังงาน อีกหนทางช่วยชาติ ของคนไทย (ตอนที่ 3)

กลับมาพบกับตอนที่ 3 ของ 108 วิธีประหยัดพลังงาน ที่ครั้งที่แล้วเรายังเหลือวิธีประหยัดพลังงานในด้านอื่นๆ จะมีอะไรบ้าง ตามมาอ่านกันเลยค่า

108 วิธีประหยัดพลังงาน อีกหนทางช่วยชาติ ของคนไทย (ตอนที่ 2)

กลับมาพบกับตอนที่ 2 ของ 108 วิธีประหยัดพลังงาน ที่ครั้งที่แล้วเรายังเหลือวิธีประหยัดพลังงานในด้านอื่นๆ

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line