เกร็ดความรู้

ศูนย์รวบรวมข้อมูลเรื่องเกร็ดความรู้สำหรับการดูแลรักษาบ้าน การตกแต่งบ้าน ให้สวยงามอยู่เสมอ เพราะบ้านคือศูนย์รวมความสุขของทุกคนในครอบครัว

สร้างบ้านต้องรู้

ข่าวและสาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้ / Home Tips

Google Plus
             การจะสร้างบ้านหลังหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เจ้าของบ้านต้องศึกษาแบบบ้าน ฟังก์ชันการใช้งานที่ตนเองหรือผู้ที่ร่วมอยู่อาศัยในบ้านชื่นชอบ นั่นก็คือบุคคลในครอบครัวนั่นเอง และสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีคืองบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นสำหรับการคิดที่จะสร้างบ้าน และขั้นตอนต่าง ๆ ของการก่อสร้างซึ่งต้องมีการประสานงาน สถาปนิก วิศวกร  ผู้รับเหมาก่อสร้าง ธนาคาร หากต้องการขอกู้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน ตลอดจนติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ อบต. เขต หรือเทศบาล เพื่อยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  และต้องติดต่อการไฟฟ้า การประปา เพื่อใช้ในการก่อสร้าง 
                                

 
ในบทความนี้จะกล่าวถึงการติดต่อหน่วยงานราชการ
การยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน
              การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน การเคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคาร ภายในเขตเทศบาลต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ เพราะเทศบาลมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

เอกสารการขออนุญาตปลูกสร้าง
1. กรอกคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1) ขอรับได้ที่หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ 
2. แบบแปลนแผนผัง จำนวน 5 ชุด
3. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ สถาปนิก และ วิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาต
4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง
5. สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน
 จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อเทศบาลซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ ภายใน 45 วัน ต้องได้รับแจ้งว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ ถ้าไม่อนุญาตจะต้องแก้ไขอะไรบ้าง เมื่อแก้ไขแล้วก็ควรจะได้รับอนุญาต และเสียค่าธรรมเนียมตามกำหนดของทางราชการ

การขอติดตั้งประปาชั่วคราว
ผู้ขออนุญาตใช้น้ำประปาต้องนำหลักฐานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น้ำ
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการใช้น้ำประปา
4. สำเนาโฉนดที่ดินหรือใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารบ้านที่ขอใช้น้ำ
หลังจากยื่นเอกสารสำนักงานการประปา จะส่งช่างไปทำการสำรวจในจุดที่ท่านขอใช้น้ำ เพื่อจัดทำแบบการติดตั้งประปาและจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย เมื่อสำนักงานการประปา สำรวจ ออกแบบแล้วจะส่งใบแจ้งราคาค่าติดตั้ง ไปให้ผู้ขอ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการชำระเงิน ภายในกำหนด 60 วัน หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว สำนักงานการประปา จะได้ไปติดตั้งประปาให้ผู้ขอภายใน  2 – 5 วัน

การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว
นำหลักฐานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.  สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ถ่ายใบคำขอมาแทน)
4. โฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้ไฟ
5.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีผู้ขอไม่มาดำเนินการ)
6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

             สรุปว่าก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างบ้านนั้น เจ้าของบ้านต้องไปหน่วยราชการท้องที่ เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และต้องไปขอ ไฟฟ้า ประปาชั่วคราว เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้าง เมื่อได้รับอนุญาตทั้งหมดแล้วจึงจะสามารถเริ่มดำเนินการในขั้นตอนการก่อสร้างบ้านได้
               ซึ่งปัจจุบันจะมีบริษัทรับสร้างบ้านที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของบ้านแบบครบวงจร ทั้งแบบบ้าน ผู้ประกอบวิชาชีพทั้ง สถาปนิก วิศวกร ช่างก่อสร้าง รวมไปถึงการติดต่อหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อ ลดความเสี่ยงช่างผู้รับเหมาหนีงาน  พร้อมยังมีการรับประกันบ้าน ตามสัญญาที่ตกลงกัน ทำให้เจ้าของบ้านมั่นใจว่าได้บ้านอยู่อาศัยแน่นนอน

เรื่อง : ชยพล สุพงษ์