ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

06 ต.ค.2560

เพิ่มเบี้ยคนชราอีก 100 บาท/เดือน !

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Google Plus

 

           ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ล่าสุด ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผู้สูงอายุ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอมา เพื่อเพิ่มเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 100 บาท เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ โดยจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้จริง ๆ เพื่อไม่ให้เงินรั่วไหลไปสู่ผู้ที่มีฐานะ ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 2.15 ล้านคนทั่วประเทศ

เพิ่ม 100 บาท/เดือน จ่ายแบบขั้นบันไดตามอายุ
           เนื่องจากมีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันมีประมาณ 8 ล้านคน ในกลุ่มนี้เป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสที่ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประมาณ 2.15 ล้านคน ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการ หรือได้รับบำเหน็จบำนาญอย่างอื่น ส่วนอีกกว่า 5 ล้านคน ไม่จำเป็นต้องได้เบี้ยยังชีพ โดย พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ฉบับนี้จะเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขึ้นอีกเดือนละ 100 บาท มีการจ่ายแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จากเดิมได้เบี้ยยังชีพ 600 บาท เพิ่มเป็น 700 บาท อายุ 70 ปีขึ้นไป จากเดิมได้เบี้ยยังชีพ 700 บาท เพิ่มเป็น 800 บาท


ใช้ภาษีบาป 4 พันล้าน ช่วยสวัสดิการผู้สูงอายุ
           พ.ร.บ.ผู้สูงอายุฉบับนี้จะนำเงินมาจากภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบ จำนวน 2% ของของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมาย หรือคิดเป็นจำนวน 4,000 ล้านบาท โดยจะนำมาเพิ่มเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 2,400 ล้านบาท และที่เหลืออีกจำนวน 1,600 ล้านบาท จะนำไปเป็นสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การให้เงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมและปลูกสร้างบ้าน การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเป็นผู้ดูแลต่อไป

           สำหรับความคืบหน้าการเปิดให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะร่ำรวย สละสิทธิ์การรับเบี้ยคนชราเพื่อนำไปสมทบให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนนั้น ปัจจุบันกระทรวงการคลังกำลังเร่งจัดทำระบบ พร้อมกับจัดทำเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุที่สละสิทธิ์ โดยรูปแบบเหรียญนอกจากจะมีการระบุข้อความถึงการเชิดชูคุณงามความดีแล้ว อีกด้านหนึ่งของเหรียญจะมีการลงยันต์พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการสละสิทธิ์เพิ่มขึ้น โดยแจกให้แบบเป็นรายปี ปีไหนใครสละสิทธิ์ก็จะได้รับไปปีละเหรียญ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูความดี

           ทั้งนี้ ที่ประชุมสนช.มีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ด้วยคะแนนเห็นด้วย 205 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 19 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน และเสนอให้ สนช. พิจารณาวาระ 2-3 ภายใน 45 วัน โดยกฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 

ที่มา : ddproperty.com
(วันที่ 6 ตุลาคม 2560)