ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

06 พ.ย.2560

นิด้าโพล เผย 57% ประชาชนไม่เห็นด้วย เก็บประกันสังคมเพิ่ม

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Google Plus


 

          ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมดูท่าจะ ‘เรียกแขก’ ได้มากพอสมควร จากการปรับเปลี่ยนนโยบายต่าง ๆ แต่ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปไม่น้อย ตั้งแต่การขยายอายุรับบำนาญชราภาพ และล่าสุดกับการเพิ่มอัตราการเก็บเงินค่าประกันสังคม สูงสุด 1,000 บาท/เดือน แม้ว่านโยบายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะออกมาเบรกก่อนแล้วว่าปัจจุบันยังเป็นเพียงแค่แนวคิดยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้น แต่ก็สร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคมได้ไม่น้อย

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ข้อเสนอการเก็บเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมแบบใหม่” ซึ่งได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่ใช้ประกันสังคมทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อเสนอการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแบบใหม่ พบว่า 57% ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว

เกือบครึ่งไม่รู้ข่าวเพิ่มเงินประกันสังคม

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเคยได้ยินหรือรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราการเรียกเก็บเงินค่าประกันสังคมแบบใหม่ของสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 50.84% ระบุว่า เคยได้ยิน/เคยรับรู้ และ 49.16% ระบุว่า ไม่เคยได้ยิน/ไม่เคยรับรู้

57% ไม่เห็นด้วยเพิ่มเงินสมทบ

          ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจะเรียกเก็บเงินค่าประกันสังคมเพิ่มขึ้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 57.00% ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะจ่ายเท่าเดิมก็ดีอยู่แล้ว ไม่อยากจ่ายเพิ่ม เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อย ไม่ค่อยได้ใช้สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม และถึงแม้ว่าจะจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นแต่การให้บริการก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร รองลงมา 23.50% ระบุว่า เห็นด้วย เพราะจะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เหมาะสมและสอดคล้องกับฐานเงินเดือนที่ปรับขึ้น และ 19.50% ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 

34.37% คาดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อย

          สำหรับความคิดเห็นของประชาชนหากต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคมเพิ่มขึ้นแล้ว ประชาชนจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด พบว่า 15.35% ระบุว่า ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นมาก 19.74% ระบุว่า ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก 34.37% ระบุว่า ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อย 25.58% ระบุว่า ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นเลย และ 4.96% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ส่วนใหญ่อยากได้เงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม

          เมื่อถามถึงว่าอยากให้สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสวัสดิการในเรื่องใดบ้าง หลังจากการเรียกเก็บเงินค่าประกันสังคมเพิ่มขึ้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 19.65% ระบุว่า เงินค่ารักษาพยาบาล รองลงมา 14.38% ระบุว่า เงินบำเหน็จชราภาพ 12.77% ระบุว่า เงินทดแทนจากการว่างงาน 10.66% ระบุว่า เงินทดแทนจากการเลิกจ้างหรือลาออก 8.85% ระบุว่า เงินสงเคราะห์บุตร 8.46% ระบุว่า เงินค่าคลอดบุตร 8.22% ระบุว่า เงินทดแทนกรณี ทุพพลภาพ 8.08% ระบุว่า เงินทดแทนกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต 7.94% ระบุว่า เงินค่าทำศพ 0.26% ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ไม่ต้องเพิ่มสวัสดิการ เนื่องจากทุกอย่างดีอยู่แล้ว และ 0.73% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

          อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเก็บเงินค่าประกันสังคมเพิ่มจะถูกเบรกไปแล้ว แต่ด้านการขยายอายุรับบำนาญชราภาพ ยังคงเดินหน้าต่อ โดยยังอยู่ระหว่างการรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งความคิดเห็นต่าง ๆ จากนายจ้าง/ลูกจ้าง/ ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องเกี่ยวกับบำนาญชราภาพในระบบประกันสังคม เพื่อให้ได้แนวทางในการจัดทำระบบบำนาญสำหรับผู้ประกันตนซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีวัยเกษียณ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม
 

ที่มา : www.ddproperty.com
(วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)