ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

28 ธ.ค.2560

ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ช่วงเทศกาลปีใหม่

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Google Plus

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ คลิกอ่านรายละเอียด

 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560)