ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

27 ส.ค.2551

การสร้างทีมเชิงรุก

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line

วันที่ 15-16 และ 21-23 มกราคม 2548 ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดการฝึกอมรมให้แก่พนักงานในหัวข้อ "การสร้างทีมเชิงรุก" ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคของการทำงานร่วมกัน โดยวิทยากรพิเศษ คุณพีระพงศ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ คุณพิศิษฐ์ โชคปรีชา และคุณสุเทพ วังตาล มีพนักงานเข้าร่วมอมรมจำนวน 31 ท่าน หัวข้อในการอบรมประกอบด้วย แนะนำโครงการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การประเมินผลตนเองของผู้เข้าอบรม การบริการเหนือชั้น หลักการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด หลักการทำงานเป็นทีม การบริหารความคิดกับการทำงาน รูปแบบและเทคนิคการติดต่อสื่อสาร เทคนิคการประชุมเชิงสร้างสรรค์ และการบริหารลูกค้าและการเจรจาต่อรอง

          
บรรยากาศของการอมรม
ทีมงานและวิทยากรถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกในวันสุดท้ายของการอบรม