ความเป็นมาและประสบการณ์

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านมากว่า 25 ปี และจากการพัฒนาระบบแฟรนไชส์รับสร้างบ้านขึ้นในนาม ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รายแรกและรายเดียวของประเทศเมื่อปี 2552 กระทั่งประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในปัจจุบัน ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Line


เหตุผลที่ควรลงทุนแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์


การจัดระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น PD House จะช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีด้วยการนำระบบ IT มาใช้ในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ระหว่างแฟรนไชส์ซี กับสำนักงานใหญ่ เพื่อช่วยให้การติดต่อประสานงานระหว่างกันเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของแฟรนไชส์ซี

PD House มีนโยบายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้า และสร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) มาอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 25 ปี และพร้อมที่จะช่วยแนะนำแฟรนไชส์ซีในด้านการคิดค้นกลยุทธ์และวางแผนด้านการตลาด รวมถึงทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 
  • •  Marketing Activities กิจกรรมทางการตลาด ฝ่ายการตลาดของ PD House จะมีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างยอดขายและเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร หรือแคมเปญกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้ ฝ่ายการตลาดยังช่วยสนับสนุนศูนย์รับสร้างบ้านทุกๆ แห่ง ให้มีกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าในพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • •  Marketing Support การสนับสนุนการตลาด โดยทำหน้าที่พัฒนาสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของแฟรนไชส์ซี รวมทั้งให้คำแนะนำในการใช้สื่อต่างๆ สำหรับทำการตลาดท้องถิ่นหรือพื้นที่ของแฟรนไชส์ซีเอง รวมทั้งมีโปรแกรมส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม (บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การอนุมัติทำโฆษณาท้องถิ่นที่แฟรนไชส์ซีเลือกใช้)


จากแนวคิดที่แตกต่างและกล้าลงมือทำก่อนใคร รวมถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้ศูนย์รับสร้างบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์ “PD House” สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านได้อย่างน่าภาคภูมิใจ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจเดียวกันและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบมาโดยตลอด
 


ดังนั้น จึงช่วยให้ผู้ลงทุนแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เป็นที่ยอมรับด้วยเช่นกัน ตลอดจนเหตุผลสำคัญอีกหลายประการที่ผู้สนใจลงทุนควรพิจารณา มีดังต่อไปนี้

  • • คืนทุนในระยะเวลาที่รวดเร็ว
  • • ลดความเสี่ยงการเริ่มต้นธุรกิจเอง
  • • ชื่อเสียงและตราสินค้าได้รับความเชื่อถือ
  • • มีกระบวนการการบริหารจัดการธุรกิจที่ชัดเจน
  • • เป็นธุรกิจที่สร้างความภาคภูมิใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ
  • • เป็นธุรกิจที่เน้นคุณภาพและคุณค่ามากกว่าเน้นปริมาณมาก ๆ