ขั้นตอนการก่อสร้าง

มาตรฐานงานก่อสร้างของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของบ้าน และผู้สนใจ

Line

เสาเข็มและตอกเสาเข็ม

ข่าวและสาระน่ารู้ / ขั้นตอนการก่อสร้าง

Line

        เสาเข็ม ทำหน้าที่รับน้ำหนักบ้านหรืออาคารและถ่ายลงสู่ชั้นดิน แต่ลักษณะของการออกแบบและคำนวณความปลอดภัยในการรับน้ำหนักก็ขึ้นอยู่ที่ว่า “วิศวกรผู้ออกแบบ” นั้นเลือกวิธีคำนวณให้เสาเข็มถ่ายน้ำหนักสู่ชั้นดินแบบใด เช่น คำนวณให้น้ำหนักอาคารถ่ายลงสู่เสาเข็มและชั้นดินดานหรือดินแข็ง หรือถ่ายน้ำหนักของอาคารลงสู่เสาเข็มและกระจายสู่ชั้นดิน ด้วยแรงฝืดระหว่างเสาเข็มกับชั้นดินตามความยาวของเสาเข็ม


 
 

 

 
 
 
 

        เสาเข็มหรือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ที่วิศวกรผู้ออกแบบนิยมเลือกนำมาใช้ในงานก่อสร้างบ้าน ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปทรงตัวไอ หรือเรียกโดยทั่วไปว่า “เสาเข็มตัว I” และเสาเข็มคอนกรีตอัแรงรูปทรงสี่เหลี่ยม (ดูรูปประกอบ) หากเป็นผืนที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งเป็นดินอ่อน ความยาวของเสาเข็มโดยทั่วไปประมาณ 16.00 - 21.00 เมตร (ยกเว้น ผืนที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ความยาวเสาเข็มไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร) ทั้งนี้ ก่อนจะอนุญาตให้ทำการตอกเสาเข็ม เราควรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเสียก่อน นอกจากนี้แล้วก็ควรตรวจสอบอายุเสาเข็ม โดยตรวจสอบวันที่ผลิต (เขียนกำกับอยู่ที่เสาเข็ม) ทั้งนี้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงจะพร้อมใช้งานได้เมื่อมีอายุ 7 วันหลังวันผลิต

ข้อควรระวัง
  • กรณี สภาพที่ดินเป็นดินอ่อน ซึ่งต้องตอกเสาเข็มลึก เสาเข็มท่อนแรกจะตอกได้ง่าย (กรณี 2 ท่อนต่อ) ผู้รับจ้างตอกเสาเข็มอาจจะประมาทโดยใช้ลูกตุ้มที่มีน้ำหนักมากในการตอก เสาเข็มจะเจาะทะลุชั้นดินลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ค่าความฝืดของชั้นดินและเสาเข็มเสียไป ดังนั้นระหว่างทำการตอกเสาเข็ม ผู้ควบคุมงานจึงต้องให้ความสำคัญและเข้าตรวจสอบการตอกเสาเข็มอย่างใกล้ชิด
     
  • กรณี เลือกใช้เสาเข็ม 2 ท่อนต่อกัน ควรใช้วิธีต่อเสาเข็มด้วยวิธีเชื่อมไฟฟ้าที่บริเวณหัวเสาเข็มโดยรอบ (เหล็กเพรท) เพื่อป้องกันปัญหาเสาเข็มหลุดออกจากกันระหว่างทำการตอก (การต่อเสาเข็มด้วยการใช้เหล็กปลอก อาจเกิดผิดดพลาดขณะทำการตอก)
     
  • เสาเข็มเมื่อตอกแล้วเสร็จ ต้องทำการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของศูนย์กลางเสาเข็มเสียก่อน หากพบว่ามีการเยื้องศูนย์กลางเกินกว่า 5 เซ็นติเมตร จะต้องรีบแจ้งให้วิศวกรผู้ออกแบบคำนวณรับทราบทันที เพื่อหาทางแก้ไขหรือออกแบบโครงสร้างหลักใหม่

        หากเสาเข็มเยื้องศูนย์กลางและวิศวกรต้องทำการออกแบบโครงสร้างใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งผู้ผลิตและรับจ้างตอกเสาเข็มต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ 
 
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line