ขั้นตอนการก่อสร้าง

มาตรฐานงานก่อสร้างของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของบ้าน และผู้สนใจ

Line

งานคอนกรีต

ข่าวและสาระน่ารู้ / ขั้นตอนการก่อสร้าง

Line

  
 
     ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารมีความสำคัญยิ่ง ที่จะทำให้บ้านที่สร้างมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับ คอนกรีต ในงานโครงสร้างอาคาร โดยการเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานในงานโครงสร้าง เสา, คาน, และพื้น เพราะสามารถควบคุมคุณภาพและส่วนผสมของ ปูนซิเมนต์ หิน ทราย และน้ำ ตามมาตรฐานวิศวกรรม ทำให้ได้คุณภาพที่แน่นอน กว่าการใช้โม่ผสมเอง ไม่เกิดความเสียหายแก่คอนกรีตโครงสร้าง และทำให้บ้านมีอายุการใช้งานยาวนาน 

     นอกจากนี้ในส่วนของโครงสร้างคานชั้นหลังคานั้น วิศวกรของบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นมาตรฐาน โดยให้คานโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเท่านั้น(ไม่ใช้เหล็กรูปพรรณ) ทั้งนี้เพื่อให้โครงสร้างของบ้านมั่นคงแข็งแรง มีความคงทนและมีอายุการใช้งานของอาคารที่

ข้อพึงปฏิบัติ
 

1. ปูนซิเมนต์ที่ใช้ควรเป็นชนิด ปอร์ตแลนด์ซิเมนต์ (Portland Cement) ตามผู้ผลิตในปัจจุบัน ได้แก่ ซีแพค นกอินทรีย์ และทีพีไอ

2. ในระหว่างการเทคอนกรีต ควรมีการกระทุ้งคอนกรีตด้วยมือหรือเครื่องสั่น (Vibrator) เพื่อไล่ฟองอากาศและป้องกันมิให้คอนกรีตเป็นรูโพรง

3.การเทคอนกรีตโครงสร้างแต่ละประเภท ควรเทคอนกรีตให้ต่อเนื่องจนแล้วเสร็จในคราวเดียว ถ้าต้องมีการหยุดเทคอนกรีตให้หยุดเทคอนกรีตได้ตามตำแหน่งที่วิศวกรกำหนด เช่น เสา หยุดเทที่ระดับท้องคานที่เสารองรับและต้องเป็นแนวระดับ , คาน หยุดเทได้ที่กึ่งกลางคานและแนวที่หยุดต้อเป็นแนวดิ่ง ฯลฯ เป็นต้น

4. ขณะเทคอนกรีต ควรให้มีผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรอยู่ประจำระหว่างเทคอนกรีต เพื่อคอยควบคุมการเทคอนกรีตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 

ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
 
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line