Fire Home Series

แนวคิดและที่มาในการออกแบบบ้านกลุ่ม ธาตุไฟ ( Fire)เพื่อต้องการจะบ่งบอกถึงบุคลิกและถ่ายทอดออกมาให้เห็น ถึงพลังแห่งการสร้าง สรรค์ ร่าเริง สดใส และทันสมัย